Jdi na obsah Jdi na menu
 

Skoky v současnosti

Duchovní služba, poutě a poutní provoz: V nedávné minulosti byl kostel využíván ke dvěma tradičním církevním poutím (1. května a o nejbližší neděli k 2. červenci), které nyní organizuje Spolek Němců v Čechách, z.s., pod vedením pana Richarda Šulka, ve spolupráci s Kanonií premonstrátů Teplá a spolkem Pod střechou, z. s. Díky spolku se poutní bohoslužby od roku 2008 opět konají v kostele, který byl v letech 2005-2007 zazděn a tím veřejnosti nepřístupný. Hlavní poutní bohoslužby nyní zpravidla celebruje opat Tepelské kanonie P. Filip Zdeněk Lobkowicz, O.Praem. Od roku 2013 se díky spolupráci s Mgr. Ing. P. Vladimírem Slámečkou, PhD., nyní rektorem Akademické duchovní správy ČVUT v Praze, daří oživovat a rozšiřovat duchovní život poutního místa, přibyly další poutní bohoslužby, které se konají každý měsíc. Některá kázání najdete v rubrice Kázání ze Skoků. O znovuoživení a rozšíření poutní tradice usiluje projekt poutní Skokovské stezky. Kostel je možné využít i ke konání křtů, biřmování či udílení svátosti manželské, od roku 2010 zde proběhlo již několik svateb.

Kostel Navštívení Panny Marie je ve vlastnictví Kanonie premonstrátů Teplá. Správa kostela je svěřena rektorovi kostela. V současné době je jím P. Augustin Ján Kováčik, O.Praem. V souladu s Kánonem 561 Kodexu kanonického práva lze v kostele sloužit mši svatou, udělovat svátosti či konat jiné liturgické funkce jen s povolením rektora.

Hudební život - Skokovská schola: Na někdejší bohatou hudební tradici Skoků navázala po roce 2012 skupina hudebníků a zpěváků působících při poutních slavnostech ve Skocích, která se pod vedením pana Václava Kalendy zformovala ve Skokovskou scholu. Její členové se v duchu skokovských tradic nyní věnují také skládání novodobé liturgické hudby pro potřeby mariánského poutního místa.

Kulturní a společenský život: Kromě spolupořádání výše uvedených duchovních aktivit se spolek Pod střechou, z. s., věnuje v rámci svého projektu Živé Skoky pod vedením Ing. Petra Linharta realizaci řady navazujících kulturních, společenských a dobrovolnických aktivit, včetně sezónního zpřístupnění kostela a zajištění poutní sezóny. Spolek usiluje o obnovu tradiční světské části poutí s nezbytnými pouťovými atrakcemi, trhem, s možností posezení poutníků rodáků a přátel Skoků při občerstvení a s kulturně společenským programem. Také zdejší duchovní setkání Noc světel s písněmi z Taizé nebo koncerty se staly oblíbenými akcemi, které doplňují také Dny evropského dědictví či Noci kostelů. Kulturní život Skoků rozšiřují a oživují také realizace hudebních nahrávek (např. 2009 Yelow Sisters, album Tubab Woman, 2012 Jan Spálený Trio živé koncertní album Panenko skákavá). Exteriéry i interiéry Skoků zaujaly i filmové produkce, zatím jedinou realizací v této lokaci byl absolventský film Maria Stock, režiséra Jana Březiny z na FAMU v Praze. Ve Skocích vznikla také řada dokumentárních filmů - viz rubrika Ohlasy.    

Poutnický dům čp. 21: V roce 2013 se podařilo nynějšímu spolku Pod střechou, z. s., vydražit pozemek (za 101.000,- Kč) a v roce 2015 pak následně koupit i ruinu stavby býv. Schopfova hostince čp. 21 (za 200.000,- Kč). Spolek zde má své sídlo, plánuje zde postupně vybudovat zázemí pro dobrovolníky i poutníky a ostatní návštěvníky. Výhledově se zde počítá se sezóním jednoduchým turistickým ubytováním, s odpovídajícím hygienickým zázemím a také možností občerstvení.   

Zaniklé sídlo Skoky: Spolek Pod střechou, z. s., usiluje od roku 2007 o postupnou kultivaci zanedbaného okolí kostela a celého území zaniklého sídla, již dříve navázal spolupráci s městem Žlutice a Římskokatolickou farností Žlutice. Další realizaci tohoto záměru by měl napomoci budoucí pozemkový spolek - bližší informace najdete v rubrice Budoucí vize.    

Naučná stezka zaniklé Skoky: V letech 2014-2015 byla Tomášem Andreasem, velkým příznivcem Skoků, ve spolupráci s KČT realizována naučná stezka po zaniklé obci.   

Záchrana a obnova kostela a Skoků: V letech 2006 až 2010 bylo díky darům a dotacím státu a Karlovarského kraje provedeno nejnutnější zajištění poškozených věžních bání a sanktusníku. V roce 2010 byla zahájena realizace záměru na záchranu a obnovení kostela, který spočívá v jeho využití pro poutní turistiku. Vznikla etapová poutní a naučná stezka, která propojuje klášter v Teplé se Skoky. Bližší informace o projektu Skocká stezka a o organizaci zatím jen sezónního poutního provozu lze nalézt v rubrice Skokovská stezka a některé informace případně také na internetové stránce spolku Pod střechou, z. s.: www.podstrecha.estranky.cz.
Problematice budoucnosti Skoků se po roce 1990 věnovalo město Žlutice, němečtí rodáci a také studenti středních a vysokých škol. Studentská výzkumná práce Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Gymnázia Přírodní škola, o. p. s., o Skocích z roku 2009 je přístupná na internetové stránce: www.tepelsko.czweb.org. Nejnovějším příspěvkem je studie vytvořená v rámci diplomního projektu  Rehabilitace poutního místa ve Skocích na FA ČVUT v Praze v roce 2013. V roce 2015 proběhlo studentské sympozium DoSkok, které obohatilo zdevastovaný mobiliář o nové umělecké prvky. 

Na záchranu kostela je možno přispívat na zvláštní účet vlastníka,
Kanonie premonstrátů Teplá,
číslo účtu: 3733058/0300, variabilní symbol 23046, konstantní symbol 0558.

Na oživení Skoků, zřízení Poutnického domu a další aktivity spolku Pod střechou, z. s., je možno přispět na účet spolku 
číslo účtu: 216911559/0300, variabilní symbol 9999, konstantní symbol 4718.

Na záchranu a obnovu kostela je možno přispět finančním darem i přímo v kostele, pokud je otevřen. Rovněž je možno přispět pracovní činností v rámci některé z vyhlašovaných dobrovolnických brigád nebo materiální či technickou pomocí při údržbě kostela a úpravě jeho okolí, například při opravě těžko sjízdné přístupové cesty nebo při úpravách poutní stezky či vybavením kostela nezbytným nářadím a technikou (např. ruční nářadí - lopaty, hrábě, krumpáče, kolečka, či křovinořez, motorová pila nebo přívěsný vozík na transport materiálu po polní cestě, stavební lešení).  Více o možnostech pomoci a podpory naleznete v rubrice Pomozte Skokům.

S podporou Karlovarského kraje, Ministerstva kultury ČR a dárců byly zahájeny stavební práce na obnově v roce 2006 poškozených bání obou věží a sanktusníku, v roce 2009 však byly kvůli nedostatku financí tyto práce pozastaveny. Jejich obnovení je závislé na shromáždění dostatečného množství prostředků vlastníka a na případných získaných dotacích. Nyní probíhají jen drobné údržovací a zajišťovací práce. Přehled financování odstranění havarijního stavu věžních bání a střechy kostela v letech 2006-2010 naleznete zde.
Spolek v minulých letech přispíval na údržbu přístupové polní cesty z Polomu do Skoků.
 
Zpřístupnění kostela a jeho prohlídky:  Kostel bývá přístupný během tradičních poutních slavností a dalších akcí zde pořádaných - během poutí, brigád, koncertů, prohlídek a pod. V rámci projektu Živé Skoky a sezónního poutního provozu souvisejícího s poutní Skokovskou stezkou je kostel zpřístupněn od roku 2008 i během letních prázdnin v měsících červenci a srpnu. Po domluvě je možné zajistit zpřístupnění kostela a jeho prohlídku i mimo uvedené akce a poutní sezónu.
Termíny otevření kostela pro veřejnost a termíny dalších kulturních, společenských a dobrovolnických aktivit jsou pravidelně uveřejňovány na těchto stránkách v rubrice Otevírací doba nebo na facebookových stránkách Skoků
 
Aleje v okolí Skoků: V roce 2015 byla v okolí Skoků provedena výsadba nových alejí a sadu za více než 2 milióny korun. Akci s názvem "Barokní krajina poutních cest ve Skokách" s finanční podporu z Operačního programu životní prostředí realizoval majitel zdejších pozemků Ing. Miloš Balák a projekt. Více k projektu v příspěvku Aleje kolem Skoků.
 
 

Příspěvky

Aleje kolem Skoků

24. 8. 2016

V roce 2015 byla v okolí Skoků provedena výsadba nových alejí a sadu za více než 2 milióny korun. Akce s názvem "Barokní krajina poutních cest ve Skokách" byla finančně podpořená OP ŽP. Investorem této akce byl majitel zdejších pozemků Ing. Miloš Balák a projekt zpracoval Ing. Jan Bercha. Více v celém příspěvku.