Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt Skokovská stezka - popis projektu

4. 6. 2008

 

Zde si můžete projekt stáhnout ve formátu doc.

Zde si můžete prohlédnou obrazovou dokumentaci ke stezce.Skokovská stezka 

Obrazek


Nástin projektu poutní a naučné stezky
mikroregionem Toužimska

(základní teze – pracovní verze 2.07)Toužim 2007
Cíle projektu

Hlavními cíly projektu jsou záchrana, obnova a vhodné využití zanedbávaných a ohrožených kulturních památek, zejména pak známého poutního místa a kostela ve Skocích (dříve Mariánských Skocích), využití přírodního bohatství a všestranný rozvoj cestovního ruchu v regionu Tepelska, Toužimska a Žluticka, se zvláštním zřetelem na rozvoj doposud opomíjené poutní turistiky, a dále zachování a další rozvíjení kulturního a duchovního dědictví regionu. Dalšími cíly projektu jsou zlepšení stavu životního prostředí, rozvoj ekonomiky, vznik nových pracovních i podnikatelských příležitostí, zejména na venkově, snížení nezaměstnanosti a vybudování odpovídající infrastruktury cestovního ruchu.
Projekt si dále klade za cíl přispět k obnově v minulosti přervaných a zanedbávaných duchovních a kulturně-historických tradic a tím i k vytvoření pevného vztahu zdejších obyvatel k tomuto kraji.


Zaměření projektu

Projekt je založen na dosud prakticky nevyužitém kulturním a přírodním potenciálu regionu jihovýchodního Karlovarska v oblasti cestovního ruchu s multiplikačním efektem na celkový rozvoj zanedbaného regionu. Zaměření projektu sleduje dvě základní roviny:
a) cestovní ruch:
- naučně poznávací – poznání kulturních a přírodních zajímavostí, památek, historie mikroregionu včetně poznání vývoje a významu náboženských poutí;
- rekreační – pohyb v přírodě, možnost relaxace (pěší turistika, cykloturistika, agroturistika, rekreační sport, slunění, přírodní koupání, sportovní lov a rybolov, sběr lesních plodů aj. aktivity);
b) duchovní:
- poutní trasa k zázračnému obrazu tzv. Panny Marie Skokovské ve známém poutním barokním kostele Navštívení Panny Marie v (Mariánských) Skocích.
- možnost absolvování křesťanské duchovní regenerace v historickém Klášteře premonstrátů v Teplé, případně individuální kontemplativní pobyt při nedávno vzniklém moderním Klášteře Matky Boží řádu trapistů v Novém Dvoře u Dobré Vody.


Poutní a naučná stezka

Poutní a naučná stezka tvoří ideovou i realizační osu celého projektu, na níž lze volně napojovat jednotlivé dílčí podprojekty. Vlastní stezka je uvažována především jako pěší trasa, může však být rozšířena i o cyklotrasu a měla by být přístupná i osobám se sníženou pohyblivostí.
S ohledem na celkovou délku stezky (cca 35 km) bude třeba umožnit zejména méně fyzicky zdatným poutníkům absolvování trasy po kratších etapách. Začátek trasy se předpokládá v Teplé, cíl pak ve Skocích. Vzhledem k současným možnostem infrastruktury na navrhované trase lze uvažovat s těmito etapovými místy: Toužim a dále Nový Dvůr, nebo případně Nežichov - sv. Blažej a Třebouň. Rovněž bude třeba najít vhodné řešení způsobu návratu poutníků a návštěvníků ze Skoků zpět do Teplé, případně do jiných míst – zde je třeba upozornit na potenciál místní regionální železnice, která je schopna zajistit i přepravu cyklistů (úsek Žlutice – Toužim – Bečov nad Teplou – Teplá), s možností zapojení Bečova nad Teplou jako významného turistického střediska.
V cílovém místě trasy, ve Skocích, se předpokládá zajištění duchovní služby pro poutníky (denně nejméně odpolední a večerní bohoslužba).
Projekt upřednostňuje celoroční provoz poutní a naučné stezky před provozem sezónním.
Trasa stezky bude v terénu značena a vybavena informačním systémem. Pro poutníky a návštěvníky budou vyrobeny informační a propagační materiály (letáčky, průvodce, pohlednice, upomínkové předměty apod.).


Kulturní památky a další zajímavosti začleněné do projektu

Projekt předpokládá vedení trasy poutní a naučné stezky tak, aby tato měla jak charakter poutní trasy (s využitím historických poutních tras), tak současně charakter naučné stezky, která by umožnila navštívení a poznání co největšího množství kulturně historicky a jinak zajímavých míst mikroregionu.
Stavební památky nacházející se na trase a začleněné tak do projektu budou podle možností postupně rekonstruovány, revitalizovány a následně využity pro účely a záměry projektu.
V Útvině se počítá s realizací expozice věnované zdejšímu rodákovi Johannu Schmiedovi, staviteli kostela ve Skocích. V Toužimi by měla vzniknout regionální vlastivědná expozice. Ve Skocích se předpokládá obnova kostela a výstavba potřebného zázemí pro poutníky a návštěvníky včetně napojení na infrastrukturu (elektrifikace, vodovod, kanalizace, silnice). Součástí projektu mohou být i prezentace časově a místně blízkých osobností, toužimského barokního skladatele Josefa Antonína Sehlinga a dřevohryzského astronoma Aloise Martina Davida.
Památky a další zajímavosti na trase budou opatřeny informačními panely. Projekt počítá s využitím následujících kulturních a přírodních zajímavostí regionu.

Sakrální architektura:


poutní kostel Navštívení P. Marie ve Skocích
děkanský kostel Narození P. Marie v Toužimi
kostel sv. Víta v Útvině
hospodářský dvůr tepelského kláštera Nový Dvůr u Dobré Vody (rezidence a ovčín)
zříceniny poutního kostela sv. Blažeje a kaplanky u Nežichova
kaple P. Marie u Lachovic
kaple v Lachovicích
kaple sv. Anny u Radyně
kaple P. Marie v Toužimi
kaple P. Marie ve Lhotě
kaple v Kosmové
kaple P. Marie Bolestné v Třebouni
Klášter premonstrátů v Teplé


Lidová architektura:


památková zóna Kosmová (četné stavby hrázděné, roubené i zděné historické lidové architektury)
Branišov – hospodářské usedlosti
Nežichov – hospodářské usedlosti
Dobrá Voda – hospodářské usedlosti


Technické památky:


zříceniny Dubova (Tuppova) mlýna u Lachovic a Rohrerova mlýna u Skoků
kamenný můstek přes Střelu v Toužimi


Archeologické památky:


zaniklý hřbitovní a špitální kostel sv. Martina v Toužimi
areál zaniklé vsi Lhota u Toužimi
zaniklá osada Dolské Domky u Dobré Vody
zaniklá ves Dřevohryzy 
zaniklá osada Janovec u Nežichova
zaniklá ves Skoky
středověké úvozové cesty u Radyně a Lachovic


Ostatní památky:


areál zámku v Toužimi (včetně archeologické památky kostela sv. Jana Křtitele)
památková zóna město Toužim (historické jádro středověkého města s řadou kulturních památek)


Drobná architektura:


na trase stezky se nachází řada pamětních křížů, pomníčků a božích muk.


Další zajímavosti:


Klášter Matky Boží řádu trapistů v Novém Dvoře u Dobré Vody (moderní sakrální architektura)
přírodní lokalita Blažejský rybník (systém Natura 2000)
údolí horní Střely
Toužimské rybníky – rybniční soustava
rozsáhlé lesní porosty bohaté na lesní plody a zvěř
četné vodní plochy a drobné vodní toky s možností sportovního rybolovu nebo koupání
Třebouňský vrch – dominantní vrchol mikroregionu (824 m n. m.) s výhledem do krajiny

 

 

Obrazek

Skoky, pohled na poutní kostel Navštívení Panny Marie (pohlednice z 30. let 20. století).


Realizace projektu

Dopracování návrhu projektu a jeho následnou realizaci a koordinaci zajistí občanské sdružení Pod střechou, při němž byla ustavena pracovní skupina, která bude průběžně rozšiřována a doplňována o odborníky a zástupce účastníků projektu. Ta bude v rámci organizace realizaci projektu řídit, koordinovat postup realizace a zajišťovat komunikaci mezi zúčastněnými subjekty.
Vlastní realizace projektu se předpokládá po dílčích etapách. V první etapě se předpokládá vybudování a zprovoznění naučné stezky v úseku Toužim – Skoky. Po vyřešení zázemí cílového místa ve Skocích (obnova a vybudování nejnutnější infrastruktury - zprovoznění kostela, vytvoření zázemí pro poutníky) lze zahájit i realizaci a následně i provoz poutní stezky a její postupné dobudování až do zamýšleného rozsahu v úseku Teplá – Skoky. Souběžně budou realizovány i dílčí podprojekty, některé mohou být realizovány časově i funkčně nezávisle na stezce.


Příloha: Schématický plán návrhu trasy poutní a naučné stezky Skocká stezka. Kliknutím na obrázek se plánek zobrazí v plné velikosti.

 

Plánek trasyBližší informace: Pod střechou, občanské sdružení, nám. Jiřího z Poděbrad 522, 364 01 Toužim, IČO 27031004, (http://www.mujweb.cz/spolecnost/o.s.podstrechou) e-mail: podstrechou@email.cz, kontakt: Jiří Schierl, Tepelská 393, 364 01 Toužim, mobil 723246041.


Jiří Schierl © 2007

 

Zde si můžete projekt stáhnout ve formátu doc.

Zde si můžete prohlédnou obrazovou dokumentaci ke stezce.

 

Náhledy fotografií ze složky Dokumenty, mapy a studie