Jdi na obsah Jdi na menu
 

Poutní mše 2014 - archiv

 

poutni-mse-2014-cesky-v1-001-001.jpg

pdf_ikona.jpg
Formát pdf


jpg-im.jpg
Formát jpg 


5. ledna, neděle – Tříkrálová pouť
Tradiční pouť ze slavnosti Zjevení Páně s žehnáním vody, kadidla a křídy a svěcením příbytků.
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

2. února, neděle – Hromniční pouť 
Svátek Uvedení Páně do chrámu ve skokovské bazilice: žehnání svící a světelný průvod. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

9. března, neděle – Postní pouť 
Slavnostní začátek postní doby ve Skokách. Žehnání popela a udělování popelce. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

13. dubna, neděle – Květná neděle ve Skokách
Začátek Svatého týdne ve skokovské bazilice. Žehnání ratolestí a připomínka slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma v předvečer jeho utrpení.
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

18. dubna, pátek – Velký Pátek
Velkopáteční obřady od 18:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

19. dubna, sobota – Bílá Sobota
Vigilie Zmrtvýchvstání od 21:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka

20. dubna, neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka

1. května, čtvrtek – Českoněmecká pouť porozumění 
Tradiční prvomájová skokovská pouť. 
Začátek procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00. Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé. Během mše zazní anonymní Missa in A a další duchovní hudba barokních mistrů v podání Ludmily Nové a Víta Aschenbrennera.

18. května, neděle – Svatojánská pouť
Sv. Jan Nepomucký je nejen patronem zpovědníků, ale i těch, kteří touží po usmíření svých vin. Mše svatá s prosbou o smíření a odpuštění křivd mezi Čechy a Němci, spáchaných nejen v tomto kraji. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

8. června, neděle – Svatodušní pouť
Letnice ve Skokách. S apoštoly a Pannou Marií prosíme ve večeřadle o plnost darů Ducha svatého pro nás a pro celý svět. Zvláště pro ty, kteří dnes přijmou svátost biřmování. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

19. června, čtvrtek – Boží Tělo
Po desetiletích poděkujeme ve skokovské bazilice v podvečer slavnosti Těla a Krve Páně za dar Eucharistie. Součástí slavnosti bude i eucharistické procesí po zaniklé obci s prosbou o pokoj a smíření pro tento kraj a pro náš národ. Mše svatá s procesím od 18:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka

6. července, neděle – Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie 
Českoněmecká pouť porozumění – hlavní skokovská pouť. 
Začátek procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00. 
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé.
V rámci liturgie zazní Missa in C od Franze Josepha Aumanna v podání Kolegia pro duchovní hudbu.

20. července, neděle – Pouť ke cti P. Marie Karmelské 
V měsíci, kdy církev slaví jak Matku Boží z hory Karmel, tak také svaté sestry z Betánie, Marii a Martu, vzory kontemplativního a aktivního života, budeme ve Skokách rozjímat o modlitbě a jejím místě v životě každého z nás. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

17. srpna, neděle – Nanebevzetí Panny Marie ve Skokách 
Pouť do skokovské baziliky při příležitosti nejvýznamnějšího mariánského svátku liturgického roku. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

14. září, neděle – Pouť k trpící Matce, stojící pod křížem svého Syna 
Svátek Povýšení svatého kříže a Panny Marie Bolestné ve skokovské bazilice. Mše svatá za trpící, pronásledované a nemocné bratry a sestry u nás i kdekoliv na světě. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

19. října, neděle – Misijní neděle ve Skokách 
Pouť s prosbou pro nová misijní povolání především pro Evropu a naši vlast. V kraji s téměř nulovou religiozitou se jeví prosba o nové metody misijní práce a zapálené misionáře jako víc než potřebná. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

2. listopadu, neděle – Dušičková pouť 
V den památky všech věrných zemřelých slavíme mši svatou za všechny zesnulé obyvatele Skoků, za nesčíslné zástupy poutníků, za kněze, kteří zde sloužili, ale i za ty, kteří přispěli k devastaci tohoto místa a k rozvratu kraje, s prosbou o smíření a odpuštění. Po mši svaté průvod na místní hřbitov a tradiční dušičková pobožnost. 
Mše svatá od 14:00. Součástí liturgie bude Requiem pro defuncto in c moll J.M. Haydna v podání Kolegia pro duchovní hudbu a dalších umělců v rámci projektu Europamusicale - Musica Sacra.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

30. listopadu, neděle – Adventní pouť 
Začátek posvátné doby adventní ve Skokách, žehnání adventních věnců a zažehnutí první adventní svíce. 
Mše svatá od 14:00. 
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.